Hari Krishnamurthy's blog

Tuesday, 24 April 2012

BHEEJA MANTRA


Bheeja mantras

MANTRAS
Ganapathi Moola Mantra
Aum shreem hreem kleem glaum gum ganapathaye
Vara-varadha sarva janam-mey vasamaanaya swaha

Dhanvantri Moola Mantra
Aum namo bhagavathey vaasudevaaya
Dhanvantraiye amritha kalasa hasthaya
Sarva aamaya vinasanaya
Trai loka naathaya sree mahavishnave namaha 

Mahalakshmi Moola Mantra
Aum sreem hreem aim
Mahalakshmiyai kamaladharinyai simhavahinyai swaha

Kubera Moola Mantra 
Aum yakshaaya kuberaaya vaisravanaaya
Dana daanya adhipathaye
Dana daanya samrithim
Me dehi daapaya swaha

Sudarshan Mantra
 Aum kleem krishnaaya govindaaya gopijana vallabhaya paraaya parama-purushaaya paramaathmaney para-karma manthra yanthra aushadha asthra sasthraani sumhara sumhara mrithyor mochaya mochaya aum namo bhagavathey maha sudharshanaaya deepthrae jwala paridhaaya sarvadhik-shobana-karaaya hoom put parabrahmaney paranjhothishye swaha.

Mahamrithunjaya Mantra
Trayam-bakam yajaamahey sugandhim pushti vardhanam
Oorvaa-ruka-miva bandhanaan mrithyor mooksheeya maam-amrithaath

Mahamrithunjaya Stothram
Aum rudhram pasupathim sthaanoom neelakanta umapaathim
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi
Kaala kantam kaala moorthim kaala-jngyam kaala naasanam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Neela kantam viroopaaksham nirmalam vimala-prabham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Vaama devam maha devam lokanaatham jagath gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Deva-devam jagan naatham devasham vrishabathvajam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Gangadharam maha devam sarvaa-barana booshitham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Anaatha param-aanandam kaivalya pada-dhayinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Swarga-bavarka-dha-dharam srishti-sthith-yantha-kaarinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Oothpathis-tithi-samhaara kaathaara-gneyshwaram gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Maarkandeya-kritham stothram ya-padeth siva sanithou
Thasya mrithyu bhayam naasthi naagni-sowra-bhayam kwachith.
Sadavartham prakarth-thavyam sangate kashta naasanam
soochir-bhoothva padeth stothram sarva sidhi pradhayagam.
Mrithyu-jeya mahadeva drahimaam saranaa-gatham
Janma mrithyu jaraa-rokai peeditham karma bhandhanai.
Thavakas-twath-gath-praanasth-vachith-dhoham sada mrita
Ithi vignaapya devesam triyambhaka-kyam manum jabeth.
Nama shivaya saambaya haraaya paramaathmane
Pranathak-lesa-naasaaya yoginaam pathaye namah.

Swayamvara Parvati Devi Mantra
Aum hreem yogini yogini yogeswari yoga bhayankari
Sakala sthavara jangamasya mukam hridayam mama vasyam akarshaye swaha

Santana Gopala Krishna Mantra
Aum sreem hreem kleem glaum devakisudha govinda vaasudeva jagathpathe dehimey thanayam krishna thwa-maham saranam gadhaha

Kaama deva Gayathri
Kama devaaya vidmahe pushpabhavaya dhemahi.
Tanno vanga prachodayaath 

No comments: