Hari Krishnamurthy's blog

Tuesday, 24 April 2012

VEDIC MANTRAS FOR SUCCESS PART II
Vedic mantras for success Part II

Hayagreev Moola Mantra
Uthgeetha pranavoth-geetha sarva-vaageeshwara-eshwara sarva vedha-maya-sindhya sarvam bodhaya bodhaya

Saraswathi Mantra
Aum Aim Saraswathyai namah

Saraswathi Gayathri
Vaag devyai cha vidmahe bramha patniyai cha dheemahi
Thanno Vaani Prachodayaath

Vaak Vaadhini Moola Mantra
Aum Aim kleem sau vatha vatha vaak vaadhini swaha.

Gayathri Mantra
Aum Bhoor bhu vas suvaha
Tat savithur Varenyam
Bhargo dhevasya dhemahi
Dhi yo yona prachodayaath 

Naagakannika Moola Mantra
Aum shreem hreem aim kleem saum
Sri naaga-kannika devatha
Mama sarva visham naasaya naasaya
Bheem bheem hreem hoom phut

Sarpa Gayathri
Sarpa raajaaya vidhmahey sahasra panaaya dheemahi
Thanno anantha prachodayaath

Bhujang-keshaaya vidhmahe sarpa raajaaya dheemahi
Thanno naaga prachodayaath

1
Sudharshana Gayatri Mantra
Om Sudharshanaya Vidmahey Maha Jwalaya Dheemahe
Tanno Chakra Prachodayaat !

Sudharshan Maha Mantra

Om Kleem Krishnaya Hreem Govindaya Shreem Gopi Jana Vallabhaya
Om Paraya Parama Purushaya Paramathmane!
Mama Para Karma Mantra Yantra Tantra
Aushada Ashtra Sasthara Vadha Pridhivadaani
Samhara Samhara Mrythyor Mochaya Mochaya
Om Maha Sudharshanaya Dheepthre Jwalaah
Pareevruthaya Sarvathik Shobana Karayah
Humpatt; Parabramane Swaha
Om Maha Sudharshanadhaaraya Nama Itham !

No comments: